مهندس دورگردساوجی

ساخت نیروگاه آب خورشیدی در روستای میچینک بخش نوبران شهرستان ساوه مورد بهره برداری قرار گرفت 

آقای مهندس دوره طرحهای زیادی در روستای دوردست شهرستان ساوه ودیگر نقاط کشور استفاده از انرژی خورشیدی در تامین برق موردنیاز تامین روستا ئیان فاقد دستسرسی به شبکه سراسری برق 

 

طراحی واجراء طرح های انرژری  نو راانجام داده است .

یکی از متخصیصین  انرزی نو  از افتخارات ساوجیان درسطح کشور میباشد

تهیه کننده؛ محمد شرافت ساوچی