371- شیخ محمد ابراهیم ساوجی

آیه اله مرحوم آقاشیخ محمد ابراهیم بن علی اکبر ساوئی عالمی جلیل وفیهی دمتقی از شاگردان علامه میرزا محمد حسن آشتیانی وپدر شخ اسداله ساوجی ( مجتهدی ساوئی) در ساوه به وظایف روحی ودینی اشتغال داشته تا درسال 1326 قمری وفات وحمل به قم شده ودر قبرستان شیخان مدفون گردیده است .1

.1- صفحه  293  از جلد پنجم کتاب گنجینه دانشمدان  تالیف محمد شریف رازی 

گنجینه دانشمندان

گنجینه دانشمندان

تهیه کننه : محمد شرافت